Time To Change

 

1. Time to change

Ticking of time clocks basically anywhere
anywhere in the world

Fate of these lands has been now placed in our hands.
Will we have time to mend the brittle world.
We just leave empty spaces nearly everywhere.

Stop to blacken our skies, realize to hear the cries.

Cannot we give a chance to our hungry world?
We must take control of the children's greed.
Ticking of time clocks basically anywhere.

Stop to blacken our skies, realize to hear the cries.

So try to change the scary scenes
and make them disappear in early mists.
It's time to change the beast inside
it's time to find the man to start to fight.

Cannot we give a chance to our hungry world?
We must take control of the children's greed.
Ticking of time clocks basically anywhere.

Stop to blacken our skies, realize to hear the cries.

So try to change the scary scenes
and make them disappear in early mists.
It's time to change the beast inside
it's time to find the man to start to fight.

Stop to blacken our skies, realize to hear the cries.

So try to change the scary scenes
and make them disappear in early mists.
It's time to change the beast inside
it's time to find the man to start to fight.

It's time to change it
It's time to change it
It's time to change it
It's time to change it
...

1. Čas na změnu

Tikot hodin v podstatě všude
kdekoli na světě

Osud těchto zemí je v našich rukou.
Budeme mít čas opravit tento křehký svět?
Téměř všude po sobě zanecháváme prázdná místa.

Přestaňte špinit naše nebe, uvědomte si, že slyšíte nářky.

Nemůžeme dát šanci našemu hladovému světu?
Musíme mít pod kontrolou lakotu dětí.
Tikot hodin v podstatě všude

Přestaňte špinit naše nebe, uvědomte si, že slyšíte nářky.

Tak se pokus změnit ty děsivé scény
a nech je rozplynout v ranních mlhách.
Je čas změnit bestii v sobě uvnitř
je čas najít "člověka", aby začal bojovat.

Nemůžeme dát šanci našemu hladovému světu?
Musíme mít pod kontrolou lakotu dětí.
Tikot hodin v podstatě všude

Přestaňte špinit naše nebe, uvědomte si, že slyšíte nářky.

Tak se pokus změnit ty děsivé scény
a nech je rozplynout v ranních mlhách.
Je čas změnit bestii v sobě uvnitř
je čas najít "člověka", aby začal bojovat.

Přestaňte špinit naše nebe, uvědomte si, že slyšíte nářky.

Tak se pokus změnit ty děsivé scény
a nech je rozplynout v ranních mlhách.
Je čas změnit bestii v sobě uvnitř
je čas najít "člověka", aby začal bojovat.

Je čas na změnu
Je čas na změnu
Je čas na změnu
Je čas na změnu
...

2. Eternal Moon

Beyond the world of time and space
rising and shining in the night
floating to us with silver rays
emerging Mistress of the light.

She turns her face upon the world
below the nightside of the Earth
trembling the souls of young and old
there's nothing that can be more worth.

In distance, in silence, blissful in peace and doomy night.

She's bringing us the hope to live
returning ancient human roots
guides us and shows the way to heel
the whole world now and not to lose.

Everyone turns their gaze towards
the fiery and eternal heart
nobody wants her leave and die
Forever, helping in our fight.

In distance, in silence, blissful in peace and doomy night.

From birth and death once and for all the night time and
nothing at all escapes from your constant existence.
We never stop waiting for the soft moon shining
enjoying your presence before the night grows older now.

Beyond the world of time and space
rising and shining in the night
floating to us with silver rays
emerging Mistress of the light.

She turns her face upon the world
below the nightside of the Earth
trembling the souls of young and old
there's nothing that can be more worth.

In distance, in silence, blissful in peace and doomy night.

From birth and death once and for all the night time and
nothing at all escapes from your constant existence.
We never stop waiting for the soft moon shining
enjoying your presence before the night grows older now.

From birth and death once and for all the night time and
nothing at all escapes from your constant existence.
We never stop waiting for the soft moon shining
enjoying your presence before the night grows older now.

2. Věčný Měsíc

Mimo svět času a prostoru
vychází a září v noci 
pluje k nám se stříbrnými paprsky
vynořuje se Paní světla.

Obrací svou tvář na svět
nad noční stranu Země
zachvívá dušemi mladých i starých
není zde nic, co by mělo větší cenu.

V dálce, v tichu, zářící v míru a temné noci.

Přináší nám naději na život
vrací nás k starobylým lidským kořenům 
provází nás a ukazuje cestu, jak léčit 
celý svět a nevzdávat se.

Všichni obrací své zraky směrem
k jejímu ohnivému a věčnému srdci
nikdo nechce, aby odešla a zemřela
navždy nám pomáhá v našem boji.

V dálce, v tichu, zářící v míru a temné noci.

Od narození až po smrt po celý noční čas
a vůbec nic neunikne v tvé vytrvalé existenci.
Nikdy nepřestaneme čekat na jemné měsíční záření
těšíme se z tvé přítomnosti dříve než odejde noc.

Mimo svět času a prostoru
vychází a září v noci 
pluje k nám se stříbrnými paprsky
vynořuje se Paní světla.

Obrací svou tvář na svět
nad noční stranu Země
zachvívá dušemi mladých i starých
není zde nic, co by mělo větší cenu. 

V dálce, v tichu, zářící v míru a temné noci

Od narození až po smrt po celý noční čas
a vůbec nic neunikne v tvé vytrvalé existenci.
Nikdy nepřestaneme čekat na jemné měsíční záření
těšíme se z tvé přítomnosti dříve než odejde noc.

Od narození až po smrt po celý noční čas
a vůbec nic neunikne v tvé vytrvalé existenci.
Nikdy nepřestaneme čekat na jemné měsíční záření
těšíme se z tvé přítomnosti dříve než odejde noc.

3. Crusader

High on the bluffs ready to fight
and to die, there is no time.
Neglected fear, anger and pain
it's the last war, it's in vain.

His promise is to truly fight
on the side of Christian God
and defending Lion Heart.
Still greed, meanness and the force
brings the army to the loss
and it's nearly half-destroyed.

Forsaken man in Holy land losing horse walking on foot.
Saving himself from Turkish rage and escaping with the gloom.

The knight is weak he lost his pride
wandering on until he dies.
Reveals the truth about his sin
And he knows it's late to win.

Marching across the vasted land
knight is wounded with no faith
trying to find a runaway.
The sky is red with fiery signs
all hopes are now burned alive
and the glory left behind.

Forsaken man in Holy land losing horse walking on foot.
Saving himself from Turkish rage and escaping with the gloom.

The greed killed you, a crusader, the blood in your eyes.
You're guilty, a crusader, your soul soon dies.

Marching across the vasted land
knight is wounded with no faith
trying to find a runaway.
The sky is red with fiery signs
all hopes are now burned alive
and the glory left behind.

Forsaken man in Holy land losing horse walking on foot.
Saving himself from Turkish rage and escaping with the gloom.

The greed killed you, a crusader, the blood in your eyes.
You're guilty, a crusader, your soul soon dies.
The greed killed you, a crusader, the blood in your eyes.
You're guilty, a crusader, your soul soon dies.
You're guilty, a crusader

3.Křižák

Vysoko na útesech připraven k boji
a zemřít, už nezbývá čas.
Potlačovaný strach, hněv a bolest
je to poslední válka, vše je nadarmo.

Jeho slib je věrně bojovat
po boku křesťanského boha
a bránit (krále) Lví Srdce.
Avšak chamtivost, lakota a násilí
přivádí armádu do záhuby
a je téměř zpoloviny zničena.

Opuštěný muž ve Svatá zemi ztrácí koně, jde pěšky.
Zachraňuje se od turecké zloby a uniká v beznaději.

Rytíř je zesláblý, ztratil svou pýchu
bloudí dokud nezemře.
Odhaluje pravdu o svém hříchu
a ví, že je pozdě na výhru.

Putujíce zpustošenou zemí
je rytíř zraněn, bez víry
snaží se nalézt únik.
Nebe je červené s ohnivými znameními
všechny naděje jsou pohřbeny
a sláva zůstává daleko.

Opuštěný muž ve Svatá zemi ztrácí koně, jde pěšky.
Zachraňuje se od turecké zloby a uniká v beznaději.

Zabila tě lakota, křižáku, krev v tvých očích.
Jsi vinen, křižáku, tvá duše brzy zemře.

Putujíce zpustošenou zemí
je rytíř zraněn, bez víry
snaží se nalézt únik.
Nebe je červené s ohnivými znameními
všechny naděje jsou pohřbeny
a sláva zůstává daleko.

Opuštěný muž ve Svatá zemi ztrácí koně, jde pěšky.
Zachraňuje se od turecké zloby a uniká v beznaději.

Zabila tě lakota, křižáku, krev v tvých očích.
Jsi vinen, křižáku, tvá duše brzy zemře.
Zabila tě lakota, křižáku, krev v tvých očích.
Jsi vinen, křižáku, tvá duše brzy zemře. Jsi vinen, křižáku

4. Underworld tale

I can hear your voice on the edge of doomy night
I can hear you sigh when the Moon shines bright.

And when you are near it seems like the time
has fallen death still
your spirit comes now
and telling me tale of your sad destiny.

Your shadow is here dancing on walls
coming with chill
coming with cry
I know your fate is just lonely wandering.

I know your pale face from all my restless dreams
I know your lost soul can't reach eternal sleep.

And when you are near it seems like the time
has fallen death still
your spirit comes now
and telling me tale of your sad destiny.

Your shadow is here dancing on walls
coming with chill
coming with cry
I know your fate is just lonely wandering. 

From your solitude
You are calling me 
Oh, follow me.

Never find the rest 
You are begging me 
Oh, set me free.

From your solitude
You are calling me 
Oh, follow me.

Never find the rest 
You are begging me 
Oh, set me free.

Your shadow is here dancing on walls
coming with chill
coming with cry
I know your fate is just lonely wandering.

From your solitude
You are calling me 
Oh, follow me.

Never find the rest 
You are begging me 
Oh, set me free.

From your solitude
You are calling me 
Oh, follow me.

Never find the rest 
You are begging me 
Oh, set me free.

Oh, set me free.

Oh, set me free.

4. Příběh z podsvětí

Slyším tvůj hlas na okraji temné noci
slyším tě naříkat, když Měsíc jasně září.

A když jsi nablízku, zdá se jakoby se čas 
smrtelně tiše zastavil
tvůj duch nyní přichází
a vypráví mi příběh tvého smutného osudu.

Tvůj stín tady tancuje na zdech
přichází s chladem
přichází s nářkem
Vím, že tvým osudem je jen osamělé bloudění.

Znám tvou bledou tvář z mých neklidných snů
Vím, že tvá ztracená duše nikdy nenalezne věčný spánek.

A když jsi nablízku, zdá se jakoby se čas 
smrtelně tiše zastavil
tvůj duch nyní přichází
a vypráví mi příběh tvého smutného osudu.

Tvůj stín tady tancuje na zdech
přichází s chladem
přichází s nářkem
Vím, že tvým osudem je jen osamělé bloudění

Ze své samoty 
Voláš mne
Následuj mne.

Nikdy nenalezneš odpočinek
Žádáš mne
Osvoboď mne. 

Ze své samoty 
Voláš mne
Následuj mne.

Nikdy nenalezneš odpočinek
Žádáš mne
Osvoboď mne.

Tvůj stín tady tancuje na zdech
přichází s chladem
přichází s nářkem
Vím, že tvým osudem je jen osamělé bloudění

Ze své samoty 
Voláš mne
Následuj mne.

Nikdy nenalezneš odpočinek
Žádáš mne
Osvoboď mne.

Ze své samoty 
Voláš mne
Následuj mne.

Nikdy nenalezneš odpočinek
Žádáš mne
Osvoboď mne.

Osvoboď mne.

Osvoboď mne.

5. Leaving me

Let's pretend, I do not know the truth
let me know what you really feel inside
all the pain I feel and my heart you've melt
you are leaving me with no doubt.

As I lie next to you in bed
oh I know, your feeling's not the same
looking at your face in the sleepless night
staring at your back warm in sleep.

To watch you leaving …

I know you look at me but you cannot really see
I know you think of someone else.
Each time you pass me by, my heart is broken now
I think that my soul has been cried out all.

We both know you want to leave me soon,
I look at you with a whisper in my voice.
Do you really leave, do you really go
far away from me and my life?

To watch you leaving ...

I know you look at me but you cannot really see
I know you think of someone else.
Each time you pass me by, my heart is broken now
I think that my soul has been cried out all.

I know you look at me but you cannot really see
I know you think of someone else.
Each time you pass me by, my heart is broken now
I think that my soul has been cried out all.

Your face is somewhere far
hidden in distant world of your own inner life
(My sorrow will not keep you here no longer by my side)

Your face is somewhere far
hidden in distant world of your own inner life
(My sorrow will not keep you here no longer by my side)

Your face is somewhere far

5. Odcházíš

Předstírejme, že neznám pravdu
dej mi vědět, co cítíš doopravdy uvnitř
všechna ta bolest, kterou cítím, srdce, které si roztavila
bez pochyb mne opouštíš.

Když ležím vedle tebe
dobře vím, že tvůj cit není stejný
v bezesné noci hledím na tvou tvář
zírám na tvá záda hřející ve spánku.

Dívám se, jak odcházíš…..

Vím, že se na mě díváš
ale ve skutečnosti myslíš na někoho jiného
Pokaždé, když kolem mne procházíš, je mé srdce zlomené
a je mi jako by celá má duše byla vyplakána

Oba víme, že mne brzy opustíš
dívám se na tebe se šeptem v hlase.
Opravdu odcházíš, opravdu jdeš daleko
ode mne a z mého života?

Dívám se, jak odcházíš…..

Vím, že se na mě díváš
ale ve skutečnosti myslíš na někoho jiného
Pokaždé, když kolem mne procházíš, je mé srdce zlomené
a je mi jako by celá má duše byla vyplakána

Vím, že se na mě díváš
ale ve skutečnosti myslíš na někoho jiného
Pokaždé, když kolem mne procházíš, je mé srdce zlomené
a je mi jako by celá má duše byla vyplakána

Tvá tvář je někde daleko
ve vzdáleném světě tvého vnitřního života.
(Má bolest tě neudrží už déle po mém boku)

Tvá tvář je někde daleko
ve vzdáleném světě tvého vnitřního života.
(Má bolest tě neudrží už déle po mém boku)

Tvá tvář je někde daleko

6. Dark matter

When you get to the end of all
the light you know so long
and it's time to enter the mysterious.

Step in the darkness, the unknown
even if you feel alone
and it's time to enter the mysterious.

Share all your feelings in your heart
with the nightlight and the sky
and the day is far from you.

Dreams disappear in universe
chasing splinters of your life
and reflects the time on you.

Seems all the stars and galaxies
moving at the speed of light
and it's time to enter the mysterious.

Lights in the darkness of the space
high and glitter everywhere
and it's time to enter the mysterious.

Share all your feelings in your heart
with the nightlight and the sky
and the day is far from you.

Dreams disappear in universe
chasing splinters of your life
and reflects the time on you.

See and open your mind to million of stars
that shine on you brightly
see and open your mind to million of stars
feel with your soul the eternity.

Share all your feelings in your heart
with the nightlight and the sky
and the day is far from you.

Dreams disappear in universe
chasing splinters of your life
and reflects the time on you.

See and open your mind to million of stars
that shine on you brightly
see and open your mind to million of stars
feel with your soul the eternity.

See and open your mind to million of stars
that shine on you brightly
see and open your mind to million of stars
feel with your soul the eternity.

6. Temný Vesmír

Až se dostaneš na konec
toho všeho světla, které znáš tak dlouho
a je čas vstoupit do tajemna.

Vstup do temnoty, do neznáma,
i když se cítíš osamělý
a je čas vstoupit do tajemna.

Sdílej všechny své city v srdci
S nočním světlem a nebem
a den je od tebe tak vzdálen.

Sny mizí ve vesmíru
chytají střípky tvého života
a odráží na tobě čas.

Zdá se, že všechny hvězdy a galaxie
se pohybují rychlostí světla
a je čas vstoupit do tajemna.

Světla v temnotě vesmíru
jsou vysoko a všude září
a je čas vstoupit do tajemna.

Sdílej všechny své city v srdci
s nočním světlem a nebem
a den je od tebe tak vzdálen.

Sny mizí ve vesmíru
chytají střípky tvého života
a odráží na tobě čas.

Podívej se a otevři svou mysl miliónům hvězd,
které na tebe jasně září.
Podívej se a otevři svou mysl miliónům hvězd,
dotkni se duší věčnosti.

Sdílej všechny své city v srdci
s nočním světlem a nebem
a den je od tebe tak vzdálen.

Sny mizí ve vesmíru
chytají střípky tvého života
a odráží na tobě čas.

Podívej se a otevři svou mysl miliónům hvězd,
které na tebe jasně září.
Podívej se a otevři svou mysl miliónům hvězd,
dotkni se duší věčnosti.

Podívej se a otevři svou mysl miliónům hvězd,
které na tebe jasně září.
Podívej se a otevři svou mysl miliónům hvězd,
dotkni se duší věčnosti.

7. Lost life

Breathing once again her name
and you will never know your son's face.
Hopeless in the darkest day
nobody ever told you this fate.

Your soul's in the grave
and you go just alone
through the fog and clouds
going far and so far.

What you hoped so much
coming back your home
instead of that you are
lying down
and why you must be here

No life just sorrow memories
No life just sorrow memories

Your heart is now lifeless
and you are lying in the silence.
Your life has come to the end
The destiny that cannot be bent.

Your soul's in the grave
and you go just alone
through the fog and clouds
going far and so far.

What you hoped so much
coming back your home
instead of that you are
lying down
and why you must be here.

No life just sorrow memories
No life just sorrow memories
No life just sorrow memories
No life just sorrow memories

You're away from this world
your death is so useless
shadows cover your face
staying in the darkness.

You leave us forever
we lose you and never
won't forget your face and
you leave us now and once forever.

You're away from this world
your death is so useless
shadows cover your face
staying in the darkness.

You leave us forever
we lose you and never
won't forget your face and
you leave us now and once forever.

No life just sorrow memories
And once forever
No life just sorrow memories
And once forever
No life just sorrow memories
And once forever
No life just sorrow memories
And once forever

7. Ztracený život

Naposledy jsi ještě jednou vydechnul její jméno
a nikdy nepoznáš tvář svého syna.
Zoufalý v tom nejtemnějším dni
nikdo ti neřekl o tvém osudu.

Tvá duše je v hrobě
A ty jdeš sám
mlhou a mraky
jdeš daleko a tak daleko.

V co jsi věřil tak hodně
ve svůj návrat domů
místo toho
ležíš
a proč musíš být tady….

Žádný život jen bolestné vzpomínky
Žádný život jen bolestné vzpomínky

Tvé srdce je nyní bez života
a ty ležíš v tichu.
Tvůj život je ukončen
Ta sudba, která nemůže být změněna.

Tvá duše je v hrobě
A ty jdeš sám
mlhou a mraky
jdeš daleko a tak daleko.

V co jsi věřil tak hodně
ve svůj návrat domů
místo tohomísto toho
ležíš
a proč musíš být tady.

Žádný život jen bolestné vzpomínky
Žádný život jen bolestné vzpomínky
Žádný život jen bolestné vzpomínky
Žádný život jen bolestné vzpomínky

Jsi pryč z tohoto světa
tvá smrt je tak zbytečná
stíny pokrývají tvou tvář
dlící v temnotě.

Opouštíš nás navždy
Ztrácíme tě a nikdy
Nezapomeneme tvou tvář
Odcházíš nyní a jednou provždy.

Jsi pryč z tohoto světa
tvá smrt je tak zbytečná
stíny pokrývají tvou tvář
dlící v temnotě.

Opouštíš nás navždy
ztrácímě tě a nikdy
nezapomeneme tvou tvář
Odcházíš nyní a jednou provždy.

Žádný život jen bolestné vzpomínky
A jednou provždy
Žádný život jen bolestné vzpomínky
A jednou provždy
Žádný život jen bolestné vzpomínky
A jednou provždy
Žádný život jen bolestné vzpomínky
A jednou provždy

8. Masters of Rock

Tonight we're all free, see what it means
heel all your mind from all inner fears.
Let's rock through the night white stars are here
none can change us, none can change me.

Believe our time has come
in the darkness of the soul
fly towards the silver storm
and you know you're not alone.

We don't want to be silent and calm,
let's live our life we have lived so far.
Fuck off the world of angels and lies
better to sing and stay alive.

Believe our time has come
in the darkness of the soul
fly towards the silver storm
and you know you're not alone.

For you are "Masters (of Rock)", heavy - metal fools
for you are "Masters (of Rock)", without any rules.
For you are "Masters (of Rock)", singing in the crowd
for you are "Masters (of Rock)", screaming down aloud.

Believe our time has come
in the darkness of the soul
fly towards the silver storm
and you know you're not alone.

For you are "Masters (of Rock)", heavy - metal fools
for you are "Masters (of Rock)", without any rules.
For you are "Masters (of Rock)", singing in the crowd
for you are "Masters (of Rock)", screaming down aloud.

For you are "Masters (of Rock)", heavy - metal fools

screaming down aloud

8. Masters of Rock

Dnes večer jsme všichni volní, podívej se, co to znamená
uzdrav svou mysl od všech svých vnitřních obav.
"Zapařme" celou noc bílé hvězdy jsou tady
nic nás nezmění, nic nezmění tebe.

Věř, že přišel náš čas
v temnotách duše
leť vstříc stříbrné bouři
víš, že nejsi sám.

Nechceme být potichu a klidní,
prožijme náš život, tak jak jsme jej žili dosud.
Vykašli se na svět andělů a lží
je lépe zpívat a zůstat naživu!.

Věř, že přišel náš čas
v temnotách duše
leť vstříc stříbrné bouři
víš, že nejsi sám.

Pro vás jsou "Masters (of Rock)", metaloví blázni
Pro vás jsou "Masters (of Rock)", bez žádných pravidel.
Pro vás jsou "Masters (of Rock)", zpíváte v davu
Pro vás jsou "Masters (of Rock)", nahlas dole křičíte.

Věř, že přišel náš čas
v temnotách duše
leť vstříc stříbrné bouři
víš, že nejsi sám.

Pro vás jsou "Masters (of Rock)", metaloví blázni
Pro vás jsou "Masters (of Rock)", bez žádných pravidel.
Pro vás jsou "Masters (of Rock)", zpíváte v davu
Pro vás jsou "Masters (of Rock)", nahlas dole křičíte.

Pro vás jsou "Masters (of Rock)", metaloví blázni

nahlas dole křičíte

9. Factor Zero

I walk by the streets and crowded towns
asking myself who they are
faces looking at me - quite bizarre
are they "superhumans" now?

Beneath the everyday face mask
there is a big man inside
hidden in casual day life.

Nobody knows, the unknown name -
not visible, I'm Factor Zero.
My mind's so full, my life's so rich
not visible, I'm Factor Zero.

Little gem of innocence inside
that makes me want to believe
decency will triumph in the fight
defeats the stupid and the pride.

Beneath the everyday face mask
there is a big man inside
hidden in casual day life.

Nobody knows, the unknown name -
not visible, I'm Factor Zero.
My mind's so full, my life's so rich
not visible, I'm Factor Zero.

Nobody knows, the unknown name -
not visible, I'm Factor Zero.
My mind's so full, my life's so rich
not visible, I'm Factor Zero.

Nobody knows, the unknown name -
not visible, I'm Factor Zero.
My mind's so full, my life's so rich
not visible, I'm Factor Zero.

I'm Factor Zero
I'm Factor Zero

9. Faktor Nula

Procházím ulicemi a přeplněnými městy
ptám se sám sebe,
kdo jsou ty tváře, které na mě shlížejí- docela bizarní
jsou to teď "nadlidi"?

Za každodenní maskou v tváři
je velký člověk
ukrytý v běžném denním životě.

Nikdo mě nezná, mám neznámé jméno -
jsem neviditelný, jsem Faktor Nula.
Má mysl je tak plná, můj život je tak bohatý
jsem neviditelný, jsem Faktor Nula.

Malý střípek nevinnosti uvnitř
mě stále nutí věřit,
že slušnost bude triumfovat v boji
porazí hloupost a pýchu.

Za každodenní maskou v tváři
je velký člověk
ukrytý v běžném denním životě.

Nikdo mě nezná, mám neznámé jméno -
jsem neviditelný, jsem Faktor Nula.
Má mysl je tak plná, můj život je tak bohatý
jsem neviditelný, jsem Faktor Nula.

Nikdo mě nezná, mám neznámé jméno -
jsem neviditelný, jsem Faktor Nula.
Má mysl je tak plná, můj život je tak bohatý
jsem neviditelný, jsem Faktor Nula.

Nikdo mě nezná, mám neznámé jméno -
jsem neviditelný, jsem Faktor Nula.
Má mysl je tak plná, můj život je tak bohatý
jsem neviditelný, jsem Faktor Nula.

Jsem Faktor Nula
Jsem Faktor Nula

10. The Piano Time

(instrumental)

10. The Piano Time

(instrumental)

facebook

VISITOR COUNTER

725483
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
62
521
1308
707677
4594
5348
725483
Your IP: 3.215.16.238
2024-05-26 05:37